Brugernavn: Kodeord:     

Mazda Rx Club Denmark

Sponsorer
Glas med brændt klublogo. Tåler opvaskemaskine. Enkelte modeller er udsolgt. Henvendelse til Kasseren


Denne reklameplads
kan blive din :-)

Kontakt kassereren
vedr. evt. sponsorat.

Nyheder
Klubbens visioner fo...
Medlemmer Online
Allan Jakobsen 7 uger
Ole Nordholm26 uger
Flemming Jørge...34 uger
Jens Pedersen40 uger
Kjeld Christensen41 uger
Kent Barfred45 uger
Nick Flora82 uger
Johnny Elkjær89 uger
Jeppe Marckmann99 uger
Jørgen Bennike106 uger
Medlemmers projekter
Marts 2007
Marts 2007
Min Rx-7
Seneste Annoncer
Vedtægter

Vedtægter for:


§1 Klubbens navn:

Klubbens navn er Mazda Rx Club Denmark.

Klubbens CVR nr: 38457853

§2 Formål:

Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til Mazda´s biler med wankelmotor. Samt at fungere som samlingssted for mennesker med interesse for biler med wankelmotor dels i medlemsregi, dels på anden mulig måde.


Bestyrelsen skal søge at levendegøre disse retningslinier bl.a. på flg. måde:

1 At udgive klubbladet Rx'en med meddelelser af foreningsmæssig art samt oplysning om Mazda, køretøjer med Wankelmotor.

2 At fremme medlemmers indsamling og bevarelse af alle former for historisk og teknisk materiale og i muligt omfang oprette en fortegnelse over sådanne materialer.

3 Gennem løbende kontakt til producent, importør, samt forhandlere at opsamle og formidle viden og nyheder om drift og vedligeholdelse af Mazda´s biler med wankelmotor.

4 Eventuelt at afholde eller støtte konkurrencer, prøver, træf og lignende, hvor wankeldrevne Mazda biler deltager.

5 At søge at fremme og etablere venskabelige bånd mellem klubbens medlemmer og alle interesserede i Mazdas wankeldrevne biler.

6 At søge at assistere pressen med korrekte informationer i et sådant omfang at de ikke fejlinformerer folk om Mazdas Wankeldrevne køretøjer, samt at korrigere dem hvis de allerede har fejlinformeret om samme.


§3 Medlemskab:

Som medlemmer kan optages personer, firmaer eller foreninger , som er ejer af eller interesserede i Mazda køretøjer med wankelmotor.
Optagelse i klubben sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse eller hvem bestyrelsen måtte bemyndige hertil. Der kan desuden tegnes et husstandsmedlemskab, som giver 2voksne personer samt børn under 18 år medlemsrettigheder. Dog kun 1 stemme på ordinær og ekstraordinær generalforsamling og ved opløsning af klubben. Firmaer og foreninger kan udelukkende tegne husstandmedlemskab
Bestyrelsens flertal kan nægte optagelse af medlemmer. I så tilfælde har den pågældende medlemssøgende ret til at forlange spørgsmålet forelagt ved førstkommende ordinære generalforsamling.
Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til kassereren til den 28. Februar.


§4 Eksklusion:

Beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes af bestyrelsen, hvis medlemmet gennem sin optræden har vist, at vedkommende ikke respekterer de af klubben fastsatte bestemmelser eller på anden måde skader klubben.
Såfremt et medlem under afholdelse af et klubarrangement overtræder færdselsloven eller på anden måde overtræder de fastsatte betingelser for afholdelse af arrangementet, skal arrangørerne gribe ind overfor medlemmet.
Klubbens bestyrelse har beføjelse til at iværksætte de fornødne sanktioner, herunder eksklusion, overfor deltagere der har gjort sig skyldige i sådanne overtrædelser som anført ovenfor.
Beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, appelleres til den først kommende ordinære generalforsamling, hvor det overlades til generalforsamlingen at træffe afgørelse herom.
Appel har ikke opsættende virkning.

§5 Kontingent:

Det årlige kontingentbeløb er forfaldent til betaling den 1. marts, og betales årligt forud.
Indmeldelseskontigentet betalt efter d. 1. november dækker resten af regnskabsåret plus næste regnskabsår.
Ved kontingentrestance udover 14 dage, for hvilken der er rykket første gang, fortabes medlemskabet. Ved genindmeldelse skal skyldig rykkergebyr samtidig betales.
Rykkergebyr beløber sig til 10% af det årlige kontingent.
Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§6 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens højeste beslutningsmyndighed.
Den ordinære generalforsamling indkaldes ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer med 3 ugers varsel til afholdelse i april eller maj måned.
Datoen for afholdelse af generalforsamlingen skal være fastsat og offentliggjort ved udsendelsen af opkrævning af kontingent.
Enhver lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uden hensyntagen til de fremmødte medlemmers antal.
Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag til vedtægtsændringer skal udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Almindelige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden der som et minimum skal inkludere følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Vedtægtsændringer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt


Indkaldelsen skal indeholde en liste over de personer og poster der er på valg.
Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§7 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom med angivelse af dagsorden.
I begge tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 2 uger efter at begæringen herom er modtaget.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden der som et minimum skal inkludere følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Indkomne forslag
3. Eventuelt

§8 Bestyrelse:

Bestyrelsen der består af 5 medlemmer, skal varetage generalforsamlingens myndighed når generalforsamlingen ikke er sammentrådt.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

1. Formand
2. Næstformand
3. Sekretær
4. Kasserer
5. Medlem


Herudover vælges hvert år ved den ordinære generalforsamling 1 suppleant til bestyrelsen.
Valgperioden for de enkelte poster i bestyrelsen er 2 år.
På valg alle lige år er formand og 2 medlemmer.
På valg alle ulige år er kasserer og 1 medlem.
Genvalg er tilladt.
Det tilstræbes at alle medlemmer yder en aktiv indsats for klubben, og at medlemmerne på skift indtræder som bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmøder holdes på den side af Storebælt, hvor der er flest bestyrelsesmedlemmer.
I forbindelse med bestyrelsesmøder, dækker klubben benzin og broafgiften for at køre over Storebæltsbroen. Det maksimale beløb pr. bestyrelsesmøde er afgiften for en bil retur over Storebæltsbroen. Hvis 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer skal over Storebæltsbroen skal de kører i en bil.
På første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig, dog er formanden og kasseren valgt på generalforsamlingen.
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsens møder. I tilfælde af forfald blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer indtræder en suppleant.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer eller suppleant, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformanden, stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§9 Regnskab & revision:

Regnskabsåret løber fra den 1. marts til den 28./29. februar.
Det reviderede regnskab fremsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor samt en revisorsuppleant, disse må ikke være medlem af bestyrelsen.
Genvalg er tilladt.

§10 Afstemninger på generalforsamlinger:

Alle fremmødte medlemmer på generalforsamlingen er stemmeberettiget.
Et ikke fremmødt medlem kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige et stemmeberettiget medlem til på medlemmets vegne at stemme på generalforsamlingen. Dog ikke ved vedtægtsændringer.
Et stemmeberettiget medlem kan maksimalt stemme med een fuldmagt.
Fuldmagter afleveres straks ved generalforsamlingens begyndelse til bestyrelsen, som tager stilling til hvor vist de er gyldige.
Alle beslutninger og valg sker ved almindeligt stemmeflertal.
Ved stemmelighed ved beslutninger er formandens stemme udslagsgivende.
Ved stemmelighed ved valg trækkes der lod blandt de der har fået lige mange stemmer.
Afstemning sker skriftligt såfremt mindst 2 fremmødte medlemmer ønsker dette.


§11 Råderet over midler:

Kassereren eller formanden kan uafhængigt af hinanden råde over klubbens midler.
Hvis der skal hæves beløb over kr. 5000, skal både formanden og kassereren skrive under for at hæve beløbet.


§12 Opløsning af klubben:

Beslutning om opløsning af klubben kan kun ske ved 3/4 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
Ved opløsning af klubben overdrages eventuelle aktiver til de på tidspunktet betalende medlemmer. Husstands medlemskab gælder her som 1 person.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24 maj 2014.

Træfkalender
Ma Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Ingen træf de næste 30 dage.

Replikboks
Du skal være logget ind for at skrive en replik.

Jørgen Bennike
15-02-2018 10:44
Hej gode Wankel venner - Husk min fine RX 7 - turbo II-cab. stadig er tilsalg -Er "klubben pt. lidt nede "??

Kent Barfred
30-01-2018 10:21
Hej alle, er dette stadig en aktiv klub? Hvornår hører man et eller andet fra bestyrelsens? Jeg er meget i tvivl om jeg denne gang ønsker, at indbetale kontingent.

Jens Pedersen
21-01-2018 16:59
Har solgt min Rx- 7 til en ny glad ejer fra Taastrup. Han har fået sig en rigtig fin Rx-7 Smile

Jens Pedersen
19-01-2018 19:39
Har besluttet mig for, at sælge min Rx-7. Da den bliver brugt alt for lidt. Den er sat til salg på http://www.vetera.
..?Id=272715

Jørgen Bennike
10-10-2017 08:57
Til alle fans af RX 7 --- min dejlige RX7 turbo II cabriolet 1989 - stort set som ny - tubsælges - kontakt mig gerne - 24663591 eller mail

PHP-Fusion | GNU Affero | Copyright © rxclub.dk 2007-2020.